Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
 • Het invullen van het inschrijfformulier betekent niet dat er een plaats gegarandeerd wordt; binnen uiterlijk 1 maand nadat het inschrijfformulier bij CNS Kinderopvang is binnengekomen, ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Uiterlijk twee maanden voor de plaatsingsdatum ontvangt u bericht over de plaatsingsmogelijkheden.
 • Na bevestiging van inschrijving hebben beide partijen het recht de inschrijving c.q. plaatsing te beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Vanaf het moment van plaatsing zijn over deze termijn tevens opvangkosten verschuldigd.
 • De opvangovereenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ingang tot 31 juli daaropvolgend. Wanneer uiterlijk twee maanden voor de einddatum de overeenkomst niet door een van beide partijen schriftelijk is opgezegd, wordt de overeenkomst na de einddatum stilzwijgend verlengd met een periode van steeds één jaar.
 • Beide partijen hebben het recht de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Deze periode geldt vanaf 2 maanden vóór ingangsdatum van de overeenkomst.
 • Voor vermindering van dagdelen geldt eveneens een opzegtermijn van twee maanden.
 • Voor contracten voor vakantie-opvang, en voor naschoolse opvang voor minder dan vijf dagen inclusief volledige vakantie-opvang geldt dat het contract(deel) voor vakantie-opvang alleen op jaarbasis afgesloten kan worden en tussentijds niet kan worden opgezegd.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het wijzigingsformulier op de opvang. De termijn van opzegging gaat in vanaf de eerste of de zestiende dag van de maand volgend op de datum waarop de opzegging wordt ontvangen.
 • De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op 31 juli van het jaar dat het kind de basisschool verlaat.
 • Indien het (de) kind(eren) zonder opgaaf van redenen, een aaneengesloten periode van twee weken of langer geen gebruik maakt (maken) van de opvang en het niet lukt contact te leggen met de ouders, is CNS Kinderopvang gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 • De prijzen worden jaarlijks aangepast. Deze aanpassing van de prijzen gebeurt op basis van de kostprijs en wijzigingen in het prijsindexcijfer gezinsconsumptie, alsmede op basis van ontwikkelingen in de CAO-Kinderopvang. De ouders/verzorgers worden uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum van de aanpassing schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de ouder(s) de door CNS Kinderopvang aan haar beschikbaar gestelde kindplaats niet daadwerkelijk benut en de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn niet heeft beëindigd, blijven de ouder(s) gehouden de kosten voor kinderopvang te voldoen.
 • Ouders blijven verplicht tot betaling van de ouderbijdrage totdat het contract officieel (schriftelijk) beëindigd is met inachtneming van de opzegtermijn.
 • CNS Kinderopvang stelt zich niet aansprakelijk voor letsel bij uw kind c.q. schade aan kleding / bezittingen ontstaan wanneer u zelf aanwezig bent op de locatie.
 • Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen

Betalingsvoorwaarden
 • De opvangprijs is vastgelegd in het door de ouders te ontvangen contract met afsprakenformulier.
 • De betaling van de kosten voor opvang vindt plaats door middel van automatische incasso. Afschrijving vindt plaats in de laatste week voorafgaand aan de maand waarop de betaling betrekking heeft. Na elke incasso heeft u dertig dagen de mogelijkheid het bedrag terug te laten storten op uw rekening.
 • De ouders ontvangen elk jaar in januari een jaaroverzicht van de betaalde kosten voor kinderopvang. Dit overzicht kan gebruikt worden voor de belastingaangifte.
 • Bij het toesturen van een nota, evt. met acceptgiro wordt per nota € 2,50 aan porto- en administratiekosten in rekening gebracht.
 • Ouders kunnen de belasting machtigen de kinderopvangtoeslag direct op rekening van CNS Kinderopvang te storten. Ouders zijn niet verplicht deze toeslag direct op rekening van CNS te laten storten, tenzij achterstand in betaling plaatsvindt (zie hieronder).
 • Bij het niet tijdig betalen van de kosten voor de kinderopvang, ontvangt de debiteur een eerste aanmaning 14 dagen na verstrijken van de betaaldatum, de tweede aanmaning een maand na verstrijken van de betaaldatum en de derde aanmaning 6 weken nadat de betaling door CNS Kinderopvangontvangen hoorde te zijn.
 • CNS Kinderopvang is gerechtigd extra administratie- en portokosten in rekening te brengen in geval van aanmaningen.
 • Vanaf 6 weken na het verstrijken van de betaaltermijn is CNS Kinderopvang gemachtigd de plaatsing stop te zetten totdat de achterstallige betalingen zijn voldaan. Ouders blijven verplicht tot betaling van de ouderbijdrage totdat het contract officieel (schriftelijk) beëindigd is met inachtneming van de opzegtermijn.
 • De opvang wordt per direct beëindigd onder restitutie van vooruitbetaalde kosten in geval van overlijden van het kind of wanneer het kind een ernstige handicap krijgt. Hierbij behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen.
 • CNS Kinderopvang kan ouders bij achterstand in de betaling verplichten de kinderopvangtoeslag direct op rekening van CNS Kinderopvang te laten storten.

 

BSO 'De Regenboog', 2011
Realisatie: Anyway Internet